E-shop
Filter produktov

ARTTEC – NANOPROTECT – nano-ochrana sprchovacích kútov proti vodnému kameňu

25,00  s DPH

Kód tovaru: NAN00001

Nanoprotect – nan
-ochrana sprchovacích kútov proti vodnému kameňu 100 ml

Nano-prípravok naneste pomocou houbičkového aplikátora a jemné utierky z mikrovlákna v takej vrstve, až nebude viditeľný. Potom počkajte 2-3 minúty, prípravok znova naneste a suchou handričkou, ktorá nepúšťa chlpy, vyleštite, kým nebude povrch suchý a bez šmúh. Po 20 minútach môže povrch prísť do kontaktu s vodou.

zloženie:

UN kód: 1170
> 93% etanol <4% Neionizovaná voda <0,1% SiO2
varovanie:
kvapalina a výpary sú ľahko horľavé.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné pokyny:
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Obal uchovávajte tesne uzavretý. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte ochranný odev. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri pretrvávajúcom podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / okamžite volajte lekára.
Pri kontakte s kožou (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. Obsah / obal zneškodnite v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi o likvidácii odpadu. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Katalógové číslo: 643 Kategória: Značka:

Spýtať sa na tento produkt

Váš dotaz sa pokúsime čo najskôr spracovať a odpovedať Vám na emailovú adresu uvedenú v tomto formulári.